فیل ها در خواب علی کوچولو

روزی روزگاری

علی کوچولو قفس کوچکش را به حیاط آورد. قفس، پر بود از فیل های کوچولو!

علی کوچولو برای فیل هایش علف گذاشت. فیل ها علف ها را خوردند و گفتند: « باز هم علف بده! »

  اما علی کوچولو دیگر علف نداشت. احمد و رضا آمدند، توی دستشان پر از علف بود.

علی کوچولو گفت: « خوب شد که علف آوردید. فیل هایم سیر نشده بودند. »

احمد و رضا، علف ها را روی زمین ریختند. علی کوچولو هم درِ قفس را باز کرد. بچه فیل ها بیرون آمدند. تند و تند علف خوردند و بزرگ شدند.

بعد، گفتند: « ما دیگر باید برگردیم پیش پدر و مادرمان! » علی کوچولو اَخم کرد.

احمد به او گفت: « ناراحت نشو. آن ها نمی توانند این جا بمانند. » 

رضا هم گفت: « تازه، دلشان برای پدر و مادرشان تنگ شده! »

بچه فیل ها گفتند: « اما ما راه رسیدن به شهرمان را بلد نیستیم! … » علی کوچولو و احمد و رضا هم نمی دانستند شهر فیل ها کجاست.

 آن ها سوار اون سه تا فیل که حالا دیگه بزرگ شده بودند شدند و به دنبال هم به راه افتادند. توی کوچه، هر کس آن ها را دید، گفت: « فیلِ بچه ها، یادِ هندوستان کرده! » 

علی کوچولو راه هندوستان را بلد بود. آن ها از کنار ماشین ها و ساختمان های بلند گذشتند. از کنار باغ ها و رودها و کوه ها گذشتند تا به هندوستان رسیدند.

فیل ها تا پدر و مادرشان رادیدند، دوباره کوچک شدند.  با خوش حالی به طرف آن ها دویدند.

علی کوچولو به احمد و رضا گفت: « حالا باید برگردیم! » احمد پرسید: « چه طوری؟ »

 یکی از فیل های بزرگ جلو آمد و گفت: شما بچه های ما را آوردید. من هم شما را به شهرتان می رسانم. 

علی کوچولو و احمد و رضا سوار اقا فیل بزرگ شدند.  فیل به راه افتاد. رفت و رفت و رفت و … یک مرتبه علی کوچولو داد زد: « رسیدیم!… » و چشم هایش را باز کرد! 

مادر علی کوچولو کنارش نشسته بود. پرسید: « رسیدید؟ کجا رسیدید؟ حتما باز هم خواب دیده ای! »

 علی کوچولو گفت: « آره، مادر. دیدم که من و احمد و رضا رفتیم به هندوستان و برگشتیم!»

بعد هم با خوشحالی از جایش بلندش شد.

او می خواست برود، به احمد و رضا خبر بدهد که با هم به هندوستان رفته اند و برگشته اند.

و این بود قصه ی علی کوچولو با خواب های رنگیش…


 

 

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *