22

لطیفه های بانمک و خنده دار کودکانه

لطیفه های بانمک و خنده دار کودکانه

قصه تکراری

روزی روباهی می رود پیش کلاغی و می گوید: به به. عجب دمی، عجب پایی!!

کلاغ با خونسردی می گوید: کجای کاری بابا! من خودم دوم راهنمایی ام.

ادامه مطلب …

cartoon-character-funny-face-image-22577562-1

لطیفه های خنده دار

ديشب داشتم كتاب ميخوندم برق رفت … يه نيم ساعتی زير نور چراغ قوه گوشيم كتاب رو خوندم تا برق باز بياد … اين نيم ساعتو تا آخر عمرِبچم تو سرش ميزنم … ميگم ما زير نور چراغ قوه به بدبختی كتاب ميخونديم … اونوخ شما اينجوري !!!

ادامه مطلب …

images96

لطیفه های کودکانه

جوک کودکانه

 مجموعه جوک های کودکانه و خنده دار با موضوع معلم و شاگرد و مدرسه برای بچه ها……

معلم به شاگرد : چند وقت است به حمام نرفته ای؟

ادامه مطلب …