نوشته‌ها

16

کتاب بهترین دوست کودک

کتاب بهترین دوست و همراه در هر سن و زمانی است. دوستی که زیانی ندارند و هرگاه که بخواهیم در دسترس و کنار ماست. باید به کودکان فرصتی داد تا کتابی را که خوانده اند برای بقیه تعریف کنند. یا از دیگران بخواهیم درباره آن کتابی که کودکمان خوانده یک سوالی بکند تا اوجواب دهد. کودک وقتی ببیند مطلبی را که دیگران از او سوال کرده اند و او می داند و به راحتی توضیح می دهد ای بسا بیش از ده بار که ما به او بگوییم کتاب بخوان رویش اثر خواهد گذاشت. مهم این است که این کتاب خواندن را در وجود او بکاریم.

ادامه مطلب …